بازیافت

سرب دارای یکی از بالاترین میزان بازیافت در جهان است و بیش از 50٪ مصرف سالانه در سراسر

جهان توسط مواد بازیافتی است.

recyclingrecycling

بیش از 80٪ سرب اولیه و ثانویه برای باتری ها استفاده می شود. بنابراین استفاده از باتری های اسید سرب بهترین مواد خام برای تولید سرب دوم است.

recycling