بررسی اجمالی

green-environment

 

جهان به طور فزآینده ای نیاز به محدود کردن مصرف منابع غیر قابل احیا و تولید زباله مطلع می شود. این نیاز با توسعه فن آوری های بازیافت انجام می شود.

در این چارچوب، بازیافت باتری های سرب اسید مورد استفاده (ULAB)، حاوی ترکیبات سرب، ترکیبات سرب، الکترولیت و غیره، روش صحیح برای اجرای این مفاهیم است.

درمان ULAB نیاز به گیاهان طراحی شده با توجه خاص به مسائل زیست محیطی و کاهش انتشار و سایر ضایعات جامد مهمترین اهدافی که برای کل بازیافت باید بدست آید.