تماس

آدرس :

قم، کیلومتر 65 جاده قم، دلیجان، منطقه صنعتی نیزار 

صندوق پستی: 1348-37195 

تلفن : 15-33675601-025 

فکس : 33675600-025 

ایمیل: Info@3pco.info